Algemene verkoopsvoorwaarden - De Vrienden van het Zoute

1. Algemene informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele inhoud van de website www.lesamisduzoute.be en op alle diensten die door de vzw De Vrienden van het Zoute worden aangeboden. Deze twee entiteiten worden hierna "dienstverleners" genoemd. Zij zijn daarom van toepassing tussen enerzijds dienstverleners en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, aangeduid als het "lid" dat de diensten en producten van de dienstverleners heeft gebruikt.

2. Gebruik van de Website

De website www.lesamisduzoute.be is uitsluitend bestemd voor privégebruik. De gebruiker of het lid is niet bevoegd om gelijk welke informatie aanwezig op de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, in welke vorm dan ook.

3. Links naar websites van derden

De website www.lesamisduzoute.be kan links bevatten naar sites of adressen die door derden worden beheerd. Deze links en adressen worden meestal uitsluitend ter informatie verstrekt. Service providers hebben geen controle over de hiervoor genoemde sites en nemen geen verantwoordelijkheid voor hun inhoud. De opneming van deze links op de website www.lesamisduzoute.be betekent niet dat De Vrienden van het Zoute de inhoud op deze sites goedkeurt en dus geen verband inhoudt tussen www.lesamisduzoute.be, de dienstverleners en de exploitanten van deze sites.

4. Verantwoordelijkheden

De informatie en diensten vermeld op www.lesamisduzoute.be kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Service providers zullen redelijke inspanningen doen om de informatie op de website up-to-date te houden en om de meest accurate en volledige informatie te verspreiden. Dienstverleners kunnen echter geen garantie bieden op dit onderwerp en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het bezoek of van het gebruik van de informatie op www.lesamisduzoute.be, behalve in geval van ernstig wangedrag door dienstverleners aangetoond door de gebruiker of lid.
Op dezelfde manier functioneren Service providers als dienstverleners aan leden en kunnen zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de configuratie van de zalen en elke wijziging in datum, locatie, prijs , of zelfs annulering van een evenement. Registratie voor een activiteit kan in ieder geval niet terugbetaald worden aan het lid, behalve bij annulering van een show of activiteit. Met andere woorden, er is geen recht op terugbetaling wanneer een lid zich ingeschreven heeft voor een activiteit, hiervoor betaald heeft, doch niet kan deelnemen.

5. Voorwaarden voor toelating tot de vzw De Vrienden van het Zoute, ontslag en uitsluiting

De aanvraag om toegetreden lid te worden, wordt aan de raad van bestuur voorgelegd. De Raad van Bestuur beoordeelt de aanvraag tijdens zijn volgende vergadering. Zijn beslissing is definitief en dient niet gerechtvaardigd te zijn.
Een lid die de lidmaatschapskosten niet betaalt, wordt geacht binnen een maand na de aanmaning per e-mail aan hem gestuurd, zijn ontslag te hebben genomen.
De uitsluiting van lid kan alleen door de Raad van Bestuur worden uitgesproken.
Het aftredende of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen van dit lid, hebben geen recht op het sociaal fonds. Zij kunnen geen afrekeningen, inventaris of verzegeling claimen of eisen.
De Raad van Bestuur van de vzw De Vrienden van het Zoute houdt een register van leden overeenkomstig artikel 10 van de wet van 1921.

6. Voorwaarden voor toegang tot activiteiten en betaalmethoden

De activiteiten die op www.lesamisduzoute.be worden aangeboden, zijn alleen toegankelijk voor de leden van de vzw De Vrienden van het Zoute, die in regel zijn met de jaarlijkse abonnementsvergoeding. Uitzondering wordt gedaan bij bepaalde activiteiten waar de vrienden van de leden aangenomen worden.
Inschrijvingen door leden voor de activiteiten aangeboden op www.lesamisduzoute.be zullen pas van kracht zijn na ontvangst door De Vrienden van het Zoute van de toetredingsvergoeding en het lidgeld. Zodra het De Vrienden van het Zoute-lid zich inschrijft in de onlineactiviteit, heeft het De Vrienden van het Zoute-lid slechts een beperkte tijd (maximaal 5 dagen) om de overeenkomstige overschrijving uit te voeren. In het geval van een overschrijving, kan er een vertraging zijn tot de overboeking naar de bankrekening van De Vrienden van het Zoute. Als tijdens deze periode andere leden zich registreren voor dezelfde activiteit, kan de activiteit uitverkocht zijn tegen dat de overschrijving op de rekening van De Vrienden van het Zoute terecht komt. In dit geval en in overeenstemming met de regel dat de registratie door het lid van een activiteit slechts geldig is op het moment van betaling, is het mogelijk dat de plaatsen voor de activiteit uitverkocht zijn. In dit geval worden deze leden terugbetaald door overschrijving op hun bankrekening.

7. Gebruik van gegevens, vertrouwelijkheid en respect voor privacy

Het lid gaat akkoord met de juiste en volledige persoonsgegevens in het registratieformulier van de site www.lesamisduzoute.be. De Vrienden van het Zoute behoudt zich het recht de inschrijving te weigeren of te annuleren, indien er een vermoeden van fraude is.
Zulke persoonsgegevens worden verzameld als onderdeel van het lidmaatschap van de vzw De Vrienden van het Zoute en om ervoor te zorgen dat de door de dienstverleners verstrekte diensten goed functioneren.
Elk lid dat zijn / haar identiteit bewijst heeft het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens te openen, en zich te verzetten om deze voor marketingdoeleinden te gebruiken, door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek gericht aan het e-mailadres lesamisduzoute@hotmail.com. in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het koninklijk besluit van 13 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft ook het recht om zich te verzetten tegen het verzenden van reclame per post of elektronische post middels schriftelijk verzoek verzonden naar het e-mailadres lesamisduzoute@hotmail.com overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde diensten in de informatie-maatschappij en het koninklijk besluit van 4 april 2003 om de verzending van advertenties te regelen.

8. Toepasselijk recht – jurisdictie

De gebruiker van de website www.lesamisduzoute.be of het lid van de De Vrienden van het Zoute vereniging erkent dat elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website of de door de dienstverleners verstrekte diensten onderworpen is aan de Belgische wetgeving en de bevoegdheid van de rechtbank van Brugge.
Met de steun van:
Degroof Petercam Artcurial Les caves de Bordeaux
nl/Welkom