Algemene voorwaarden van de VZW - De Vrienden van het Zoute

1. Algemene informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele inhoud van de website www.lesamisduzoute.be/nl en op alle diensten die door de vzw De Vrienden van het Zoute worden aangeboden. Deze twee entiteiten worden hierna de "dienstverleners" genoemd. Zij zijn derhalve van toepassing tussen de dienstverleners enerzijds en de natuurlijke of rechtspersoon, aangeduid als het "lid" dat gebruik heeft gemaakt van de diensten en producten van de dienstverleners anderzijds.

2. Gebruik van de Website

De website www.lesamisduzoute.be/nl is uitsluitend bestemd voor privégebruik. Het is de gebruiker of het lid niet toegestaan om gelijk welke informatie aanwezig op de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren of in welke vorm dan ook te reproduceren.

3. Links naar websites van derden

De website www.lesamisduzoute.be/nl kan links bevatten die de gebruiker doorverwijzen naar sites of adressen die door derden worden beheerd. Deze links en adressen worden over het algemeen ter informatie aangeboden en impliceren niet dat de vzw De vrienden van het Zoute enige band heeft met de beheerders van deze sites, of dat zij enige controle uitoefent over deze sites, of dat zij enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud ervan.

4. Verantwoordelijkheden

De risico’s die inherent zijn aan elke deelname aan de activiteiten en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien in termen van burgerlijke aansprakelijkheid vallen onder de verantwoordelijkheid van het lid en niet onder die van de vzw De Vrienden van het Zoute. Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en persoonlijke bezittingen.
De informatie en diensten vermeld op www.lesamisduzoute.be/nl kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten. De dienstverleners doen alle redelijke inspanningen om de informatie op de website up-to-date te houden, zodat de informatie zo nauwkeurig en volledig mogelijk is. De dienstverleners kunnen hiervoor echter geen enkele garantie bieden en kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het bezoek aan of het gebruik van de informatie op www.lesamisduzoute.be/nl, behalve in geval van grove nalatigheid van de dienstverleners zoals aangetoond door de gebruiker of het lid.
In dezelfde geest handelen de dienstverleners als dienstverleners voor de leden, en kunnen als zodanig niet verantwoordelijk worden gesteld voor de configuratie van de zalen en elke wijziging van datum, plaats, prijs of zelfs annulering van een evenement.
De inschrijving voor een activiteit wordt terugbetaald indien de activiteit wordt geannuleerd of een betaling door het lid wordt geregistreerd wanneer de activiteit vol is verklaard en er geen wachtlijst is voorzien. Indien een lid zijn inschrijving voor een activiteit minder dan drie dagen voor vastgestelde datum annuleert of indien hij niet deelneemt aan een activiteit waarvoor hij zich eerder had ingeschreven en die hem was bevestigd, vindt geen terugbetaling plaats.

5. Vrienden van het Zoute, ontslag en uitsluiting

Aanvragen voor lidmaatschap worden ingediend bij de Raad van Bestuur. De Raad behandelt de aanvraag in zijn eerstvolgende vergadering. Haar besluit is definitief en hoeft niet te worden gemotiveerd.
Een lid dat de verschuldigde contributie niet betaalt binnen een maand na de per post of e-mail verzonden herinnering, wordt geacht zijn lidmaatschap te hebben opgezegd.
De uitsluiting van een lid kan alleen worden uitgesproken door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.
Het uitgetreden of uitgesloten lid, alsmede de erfgenamen van dit lid, hebben geen recht op het sociaal fonds. Zij mogen geen verklaring, afrekening, verzegeling of inventaris eisen.
De Raad van Bestuur van de vzw De Vrienden van het Zoute houdt een ledenregister bij overeenkomstig de wet.

6. Voorwaarden voor toegang tot activiteiten en betaalmethoden

De activiteiten die op www.lesamisduzoute.be/nl worden aangeboden, zijn alleen toegankelijk voor de leden van de vzw De Vrienden van het Zoute, die in regel zijn met het jaarlijkse lidgeld. Uitzondering wordt gedaan bij bepaalde activiteiten waar de vrienden van de leden toegelaten worden.
De inschrijving voor de aangeboden activiteiten op www.lesamisduzoute.be/nl is pas effectief en gevalideerd wanneer de betaling geboekt is op de bankrekening van De Vrienden van het Zoute. Het is derhalve mogelijk dat een lid, die te laat is met de betaling voor zijn inschrijving voor een activiteit, zijn inschrijving geweigerd ziet omdat andere leden zich intussen voor dezelfde activiteit hebben ingeschreven en de betaling zonder vertraging hebben verricht. In dat geval krijgt het lid het betaalde bedrag terugbetaald.

7. Gebruik van gegevens, vertrouwelijkheid en respect voor privacy

Het lid verbindt zich ertoe correcte en volledige persoonsgegevens te verstrekken in het registratieformulier op www.lesamisduzoute.be/nl. De vzw De Vrienden van het Zoute behoudt zich het recht voor de inschrijving te weigeren of te annuleren bij vermoeden van fraude.
De persoonsgegevens die door de leden aan de vzw Vrienden van het Zoute worden verstrekt, worden door de vereniging gebruikt in het kader van haar administratief beheer en de uitvoering van haar statutaire opdrachten. De bestanden met deze persoonsgegevens zijn het exclusieve eigendom van de vereniging en worden niet met derden gedeeld, tenzij de vereniging daartoe contractueel of wettelijk verplicht is: dit is bijvoorbeeld het geval wanneer bepaalde persoonsgegevens worden meegedeeld aan een externe dienstverlener op het gebied van informatietechnologie die voldoet aan de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie en de wet van 30 juli 2018 heeft een lid te allen tijde recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens bij de vereniging en kan hij of zij ook besluiten deze te wijzigen of te verwijderen of zich te verzetten tegen de publicatie ervan, zelfs als deze beperkt is, evenals tegen de verwerking ervan, met name voor reclamedoeleinden.

8. Toepasselijk recht – jurisdictie

De gebruiker van de website www.lesamisduzoute.be/nl of het lid van de vzw De Vrienden van het Zoute erkent dat elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website of de door de dienstverleners verstrekte diensten onderworpen is aan de Belgische wetgeving en de bevoegdheid van de rechtbank van Brugge.
Met de steun van:
Degroof Petercam Artcurial
nl/Welkom